การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

Read More

Homepage

การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชันเกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มคนที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อในการหาเครื่องมือเพื่อตอบสนองกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการวางระบบเพื่อเพิ่มให้การส่งต่อข้อมูลมีความรวดเร็ว ด้านการขยายความร่วมมือกับอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ด้านความสะดวกในการรายงานผลกลับไปยังอาสาสมัคร/ผู้แจ้งเรื่องให้ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว/อย่างไรบ้าง ด้านการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สังคม ฯลฯ โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชียวชาญเรื่องการเฝ้าระวังสื่อเป็นผู้ดำเนินงาน

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนาพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้ำระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี)

 ...