ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 9 คน ได้แก่ นายสมชาย หอมลออ, นายนิมิต พิพิธกุล, นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร, รองศาสตราจารย์สุริยเดวทรีปาตี, นางพรรณพิมล วิปุลากร, นายประพจน์ เภตรากาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, นายพิภพ พานิชภักดิ์ และรองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์

น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า เครือข่ายพึงพอใจกับรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งล้วนเป็นบุคคลเข้าใจปัญหาสังคมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างดี จึงคาดหวังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน เมื่อเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ จะร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตามกฎหมายอย่างชัดเจนและสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้น พร้อมทำให้เกิดภาพรวมการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเชิงรุก เนื่อง จากปัจจุบันสื่อมีความซับซ้อน ดังนั้นต้องมีวิสัยทัศน์ในภาพกว้าง มองในมิติกลุ่มเข้าไม่ถึงสื่อหรือขาดโอกาสมีส่วนร่วม โดยทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่ว ถึงและเป็นธรรม

ผู้จัดการ สสย. กล่าวเพิ่มเติมถึงสื่อที่มีความซับซ้อนว่า สื่อทำให้เกิดอิทธิพลทางลบ ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในสังคม เพราะฉะนั้น ต้องเลิกมองเฉพาะการควบคุม จับผิด หรือมุ่งแก้ไขปัญหา แต่ปัจจุบันเด็กมีสื่ออยู่ในมือและกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ จึงไม่ควรตั้งรับอย่างเดียว แต่ต้องหันมาใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเป็นตัวแก้ไขปัญหาหรือดึงพลังด้านบวกออกมา

“ความซับซ้อนของสื่อปัจจุบันทำให้เราใช้อย่างขาดวิจารณญาณ ฉะนั้นกระบวนการรู้เท่าทันสื่อเป็นหัวใจสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องให้ความสำคัญตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในกฎหมาย

เมื่อสอบถามถึงความคืบหน้าหลังจากนี้ น.ส.เข็มพร กล่าวด้วยว่า เมื่อได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและภาครัฐแล้ว จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อวางหลักเกณฑ์การสรรหาผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีความสำคัญ เพราะจะทำหน้าที่ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนโดยตรง ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ แต่การคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและกระบวน การที่ดี .