มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไร

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออะไร

  • พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่มีเนื้อหา มีคุณค่าที่หลากหลาย
  • พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางในการผลิตสื่อและใช้สื่อสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อทั้งมืออาชีพ กลุ่มอิสระต่างๆ รวมถึงสื่อโดยเด็ก-เยาวชน และสื่อในชุมชนที่หลากหลาย ทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น
  • สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างกลไกเรียนรู้เท่าทันสื่อ