5ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้กำหนดลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ไว้ 5 ลักษณะดังนี้