งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม
ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ณ ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์