งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม
ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมสังขละบุรี ๑โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี