งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม
ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา) วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมภูทองเพลส ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา