งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา) วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมสมิหลา ๑ โรงแรมบีพีสมิหราบีชรีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา