คลิปอบรมแกนนำเฝ้าระวังสื่อภาคใต้ครั้งที่ 1 ปี 2562 จังหวัดพัทลุง