การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี)