กำรอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนาพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้ำระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน)