มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไร

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออะไร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่มีเนื้อหา มีคุณค่าที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางในการผลิตสื่อและใช้สื่อสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อทั้งมืออาชีพ กลุ่มอิสระต่างๆ รวมถึงสื่อโดยเด็ก-เยาวชน และสื่อในชุมชนที่หลากหลาย ทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างกลไกเรียนรู้เท่าทันสื่อ

Read More →

การประชุมเพื่อขอรับคำแนะนาจากคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะทำงานโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน ได้จัดประชุมเพื่อขอรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเจ้าหน้าที่ของกองทุนอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้โครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย โครงการได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่านให้รับตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 11 ท่านได้แก่ 1) คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์            ผู้จัดการมูลนิธิสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 2) รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี        อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง […]

Read More →