News

กำรอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนาพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้ำระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

...

read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี)

 ...

read more

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา) วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑...

read more

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา) วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑...

read more

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว...

read more

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดย...

read more

5ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชน...

read more

แอพ “เฝ้าสื่อ” เข้าร่วมออกบูธ เวที่สาธารณะ “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้จัดเวทีสาธรณะเรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่2 ตอน สังคมสูงวัยกับโลก Digital ณ. ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น...

read more