การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

Read More

Homepage

การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชัน

โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชันเกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มคนที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อในการหาเครื่องมือเพื่อตอบสนองกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการวางระบบเพื่อเพิ่มให้การส่งต่อข้อมูลมีความรวดเร็ว ด้านการขยายความร่วมมือกับอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ด้านความสะดวกในการรายงานผลกลับไปยังอาสาสมัคร/ผู้แจ้งเรื่องให้ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว/อย่างไรบ้าง ด้านการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สังคม ฯลฯ โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชียวชาญเรื่องการเฝ้าระวังสื่อเป็นผู้ดำเนินงาน

 

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดสงขลา) วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑...

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา)

งานอบรมพัฒนาแกนนำและอาสาสมัคร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ผ่านกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่(จังหวัดพะเยา) วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑...